Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

situation comedy /sit∫ʊei∫n'kɒmədi/  

  • Danh từ
    (cách viết khác, khẩu ngữ sitcom)
    kịch đời thường (trên truyền hình, truyền thanh)