Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purlieus /'pɜ:lju:z/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    vùng ngoại vi, vùng phụ cận
    the purlieus of the capital
    vùng ngoại vi thủ đô