Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjacent /æ'dʒeisnt/  

 • Tính từ
  kề, sát ngay
  we work in adjacent rooms
  chúng tôi làm việc trong những phòng kề nhau

  * Các từ tương tự:
  adjacent angles, adjacently