Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhanh một cách nguy hiểm
    driver at breakneck speed
    lái xe nhanh một cách nguy hiểm