Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superficiality /,su:pəfi∫i'æləti/  /,sju:pəfi∫i'æləti/

  • Danh từ
    bề ngoài
    tính [chất] nông cạn