Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

external declaration   

  • (Kỹ thuật) mô tả ngoài