Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exteriorise /eks'tiəriəraiz/  

  • Ngoại động từ
    thể hiện ra ngoài; (triết học) ngoại hiện