Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lớp [phủ] ngoài (như lớp sơn ở tường…; lớp vải khác màu ngoài một bộ phận áo quần để trang trí hay cho bền thêm)