Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

personal assistant /pɜ:sənl ə'sistənt/  

  • Danh từ
    (viết tắt PA)
    trợ lý (của giám đốc, của một quan chức)