Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outsider /,aʊt'saidə[r]/  

 • Danh từ
  người ngoài (một tổ chức…)
  mặc dù đã sống ở đấy mười năm, dân làng vẫn coi ông ta là người ngoài
  đấu thủ có ít khả năng thắng; ngựa đua có ít khả năng thắng
  that horse ia a complete outsider, don't waste your money on it
  con ngựa này hoàn toàn không có khả năng thắng, chớ có phí tiền mà đánh cá vào nó