Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người lạ
  I'd met Ban beforebut his friend was a total (complete) stranger to me
  tôi đã có gặp Ban trước đây, nhưng bạn anh ta thì là người lạ hoàn toàn đối với tôi
  con chó sủa khi có người lạ
  I'm a stranger in this town
  tôi là người lạ ở thành phố này
  be a (no) stranger to something
  chưa từng quen với (vốn đã quen với)
  he is no stranger to misfortune
  anh ta vốn đã quen với cảnh bất hạnh