Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gatecrasher /'geitkræ∫ə[r]/  

  • Danh từ
    người lẻn vào cửa (lậu vé)
    khách không mời mà đến