Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interloper /'intələʊpə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ chõ mũi vào việc của người khác