Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người bị trục xuất, người bị đuổi ra