Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expellable /iks'peləbl/  

  • Tính từ
    có thể bị trục xuất, có thể bị đuổi ra, có thể bị tống ra
    đáng trục xuất, đáng đuổi ra, đáng tống ra