Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resettle /,ri:'setl/  

 • Động từ
  tái định cư
  resettle war refugees in Canada
  tái định cư dân tị nạn chiến tranh ở Canada

  * Các từ tương tự:
  resettlement