Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extortion /ik'stɔ:∫n/  

  • Danh từ
    sự cưỡng đoạt, sự tống tiền

    * Các từ tương tự:
    extortionary, extortionate, extortionately, extortioner, extortionist