Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extortionately /ik'stɔ:∫ənətli/  

  • Phó từ
    [một cách] quá cao
    they charged me extortionately for a simple job
    họ đòi tôi trả một số tiền quá cao cho một công việc đơn giản thôi