Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extortionary /iks'tɔ:ʃnit/  

  • Tính từ
    hay bóp nặn (tiền); tham nhũng
    cắt cổ (giá...)