Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extortioner /ik'stɔ:∫ənə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ tống tiền