Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extortionist /ik'stɔ:∫ənist/  

  • Danh từ
    kẻ tống tiền
    extortionist methods
    phương pháp tống tiền