Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extortionate /ik'stɔ:∫ənət/  

 • Tính từ
  quá cao
  the prices in this shop are extortionate
  giá ở cửa hàng này quá cao
  they are asking an extortionate amount of money for their house
  họ đòi bán ngôi nhà của họ với giá quá cao

  * Các từ tương tự:
  extortionately