Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cưỡng đoạt, ép
  extort money from somebody
  tống tiền ai
  cảnh sát dùng tra tấn ép nó phải thú nhận

  * Các từ tương tự:
  extortion, extortionary, extortionate, extortionately, extortioner, extortionist, extortive