Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (bled)
  chảy máu, mất máu
  trích máu
  chảy nhựa, chảy mủ (cây cối)
  bleed for something
  đổ máu vì, hy sinh vì
  những người đổ máu vì cách mạng
  bleed somebody [for something]
  bòn rút (tiền) của ai
  bọn tống tiền đã bòn rút của nó đến từng đồng xu
  bleed somebody white
  bòn rút hết của cải của ai, làm cho ai khánh kiệt
  one's heart bleeds for somebody
  xem heart

  * Các từ tương tự:
  bleeder, bleeding