Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giật mạnh
  wrest a sword out of someone's hand
  giật mạnh thanh kiếm khỏi tay ai
  cố moi ra, cố giành cho được
  wrest a confession
  cố moi ra một lời thú tội
  các nhà đầu tư nước ngoài đang cố giành quyền kiểm soát công ty từ tay gia đình ấy

  * Các từ tương tự:
  wrestle, wrestler, wrestling