Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extortive /iks'tɔ:tiv/  

  • Tính từ
    để bóp nặn (tiền...), để tống tiền; để moi