Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người khoan, người đào
    máy khoan, máy đào
    (động vật)
    sâu bo-re