Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

borehole /'bɔ:həʊl/  

  • Danh từ
    như bore
    xem bore