Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đường hầm
  the train went through a tunnel
  xe lửa đi qua đường hầm
  hang (chuột)
  light at the end of the tunnel
  xem light
  Động từ
  (-ll-, (Mỹ) -l-)
  (+ into, through, under…) đào đường hầm xuyên qua
  tù nhân đã đào đường hầm mà trốn thoát
  tunnel one's way (into, through, under…) đi xuyên qua bằng cách đào đường hầm
  nhân viên cứu nạn đã đào một đường hầm dẫn tới chỗ những nhà thám hiểm hang động đang bị kẹt

  * Các từ tương tự:
  tunnel vision, tunnel-borer, tunnel-net, tunneller