Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    đục lỗ, đục thủng
    đục một dãy lỗ (vào giấy để có thể xé được theo dãy lỗ ấy)
    một tờ tem thư có đục từng dãy lỗ