Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật) cái đột lỗ, mũi đột, mũi khoan, giùi