Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knife-machine /'naifmə ʃi:n/  

  • Danh từ
    máy rửa dao