Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

butter-boat /'bʌtəbout/  

  • Danh từ
    bình đựng nước xốt