Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buttercup /'bʌtəkʌp/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây khuy vàng