Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hill-station /'hil'steiʃn/  

  • Danh từ
    nơi nghỉ ngơi an dưỡng trên vùng đồi núi