Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đỉnh đồi có hào lũy bao quanh (đặc điểm của thời kỳ đồ sắt ở Tây Âu)