Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  the downs
  đồi cỏ thấp (như ở miền nam nước Anh)
  the South downs
  đồi cỏ thấp miền Nam nước Anh

  * Các từ tương tự:
  downstairs, downstate, downstater, downstream