Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ở miền Nam của một bang Hoa Kỳ