Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    liên quan tới miền nam của một bang của Hoa Kỳ, tức là xa trung tâm

    * Các từ tương tự:
    downstater