Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

downstream /,daʊn'stri:m/  

  • Phó từ
    xuôi dòng
    drift downstream
    trôi xuôi dòng