Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

downstairs /,daʊn'steəz/  

 • Phó từ
  xuống cầu thang, xuống gác
  he fell downstairs and broke his wrist
  anh ta ngã xuống cầu thang và gãy cổ tay
  ở tầng dưới
  they're waiting for us downstairs
  họ đợi chúng ta ở tầng dưới
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  ở tầng dưới
  the downstairs toilet
  phòng vệ sinh ở tầng dưới