Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gò, đống

    * Các từ tương tự:
    hummocky