Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gradient /'greidiənt/  

 • Danh từ
  độ dốc (đường sá…)
  a hill with a gradient of 1 in 4 (25%)
  ngọn đồi có độ dốc 25%

  * Các từ tương tự:
  gradienter