Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • đồi nhỏ, gò

    * Các từ tương tự:
    hillocky