Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thán từ
    này, này ông ơi, này bà ơi
    chà, trời ơi (ngạc nhiên)