Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chất (tình trạng) có nhiều đồi núi