Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

highland /'hailənd/  

 • Tính từ
  ở miền núi cao
  (Highland) ở miền núi cao Xcốt-len
  Danh từ
  miền núi cao
  the Highlands
  miền núi cao Xcốt-len

  * Các từ tương tự:
  highland fling, highlander, highlands