Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

highlander /'hailəndə[r]/  

  • Danh từ
    dân miền núi cao Xcốt-len