Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nông nghiệp) sự vun gốc