Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cạnh vát (của tấm gương…)
  thước nách (dùng trong nghề mọc…)
  Động từ
  (-ll-; (từ Mỹ) -l-)
  gọt vát mép
  mép được gọt vát

  * Các từ tương tự:
  bevel gear, bevel pinion